پرشین تابلو تابان

***

“رهبر سازمان”

مهندس علیرضا اردکانی

Alireza Ardakani

Organizational Leader

پرشین تابلو تابان

***

“مدیر بهبود و توسعه عملکرد”

دکتر پریسا اردکانی

Parisa Ardakani

Performance Development Manager

PersianTableau.com