اخـبار پرشـین تابـلو تابان

- آگهی استخدام

علاقمندان به فعالیت در مجموعه پرشین تابلو تابان، با توجه به جدول مشاغل مورد نیاز، می توانند فرم آنلاین را تکمیل و ارسال نمایند.

توضیح:

1. هیچگونه ترتیب اثری به هرگونه فرم، رزومه، مشخصات و... که خارج از فرمت تعیین شده ارسال شود، داده نخواهد شد.

2. پس از ارسال درخواست، هرگونه تماس جهت پیگیری و...، سبب لغو روال بررسی فرم خواهد شد.

3. ارسال فرم درخواست، هیچگونه تعهدی برای پرشین تابلو تابان ایجاد نخواهد کرد.

4. پس از بررسی، با افراد واجد شرایط تماس و دعوت به مصاحبه حضوری خواهد شد.

    ورود به فرم الکترونیک استخدام   

 

نوزدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و نه

- تنها صفحه رسمی پرشین تابلو تابان در اینستاگرام

Persian_Tableau_Taban_Official